Доставка на електрическа енергия за малки и средни предприятия, присъединени на средно и ниско напрежение.

  • Доставка на електрическа енергия с фиксирана цена за срок от 3, 6 или 12 месеца с включени разходи за балансиране.
  • Доставки съобразно Стандартизиран товаров профил
  • Прогнозиране и изготвяне на графици
  • Нетиране на небаланси в рамките на балансиращата група
  • Консултации във връзка с оптимизацията на потреблението на електроенергия