Прогнозиране на енергийното потребление на всяка точка на доставка. Нетиране на небаланси.